Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO JUICYRELATIONS.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego juicyrelations.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”) przez Michała Żołądkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MICHAŁ ŻOŁĄDKOWSKI JRPW wpisanego do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod adresem: ul. Sarmacka 16, lok. 116, 02-972 Warszawa, NIP: 5222934125, REGON: 142969366, zwanego dalej Usługodawcą.
 1. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
 1. Wiadomość e-mail, na adres: office@juicyrelations.pl,
 2. telefonicznie pod numerem: +48 660 750 341.
 1. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej juicyrelations.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 5. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 6. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie juicyrelations.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kurs – dokumenty i materiały udostępniane przez Usługodawcę, w zakresie wybranej tematyki lub z wybranego zagadnienia, zgodnie z informacją prezentowaną w Serwisie, przesyłane Użytkownikowi za pośrednictwem wiadomości e-mail na podany przez Użytkownika adres. Kurs obejmuje w szczególności, zgodnie z treścią oferty Usługodawcy kierowanej do Użytkownika otrzymanie określonych materiałów, pomocy dydaktycznych lub konsultacje;

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy zakupu (dalej jako Umowa) wybranego Kursu, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności przeglądania informacji dostępnych w Serwisie, złożenia Zamówienia, jak też korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz Usług:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF, DOC, TXT.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

IV. USŁUGI

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących Usług:
  1. przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie,
  2. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom złożenie Zamówienia na Kurs.
 3. Każdy Użytkownik może przeglądać treści publikowane w Serwisie, w tym w szczególności informacje o działalności Usługodawcy, przygotowywanych przez niego Kursach oraz inne treści prezentowane w Serwisie.
 4. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 5. Świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom złożenia Zamówienia wybranego Kursu, jest zawierana na czas oznaczony, na zasadach wskazanych w pkt. V i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania przez Użytkownika formularza.

V. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA NA KURS

 1. Szczegółowe warunki realizacji Kursów oraz ich zakresu, w tym uzyskania certyfikatów czy innych dokumentów potwierdzających udział w Kursie, obowiązkowych testów lub innych form zaliczenia Kursu wskazane są w opisie każdego z Kursów.
 2. Kursy mają charakter edukacyjny i teoretyczny. Stanowią wyraz subiektywnych przekonań i wiedzy Usługodawcy oraz przedstawiający wyłącznie wybrane zagadnienia oraz hipotetyczne przypadki. Kurs nie zastępuje zawsze wymaganej rzeczywistej i aktualnej analizy każdego przypadku w praktyce.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Informacja o możliwości Zamówienia Kursu, o tematyce i zakresie wskazanych w Serwisie, stanowi ofertę zawarcia Umowy będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa.
 5. Po zawarciu Umowy Usługodawca potwierdza Użytkownikowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej lub pisemnie na podany przez Użytkownika adres.
 6. Przedsiębiorcy przed złożeniem Zamówienia w Serwisie obowiązani są zapoznać się z Regulaminem.
 7. Czynności zmierzające do zawarcia Umowy, a w szczególności złożenie Zamówienia mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Przedsiębiorcy.
 8. Usługodawca w stosunku do Przedsiębiorców zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.
 9. Konsument może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 10. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 11. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1. Umowy o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. Umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VI. PŁATNOŚCI I REALIZACJA KURSU

 1. Usługodawca prezentuje na stronach Serwisu informacje o cenach Kursów.
 2. Użytkownik dokonuje płatności za Zamówienie za pomocą przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy.
 3. Usługodawca przesyła Użytkownikowi materiały objęte Kursem, po wpłynięciu płatności na jego rachunek bankowy.
 4. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Użytkownika o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 5. W przypadku braku płatności w terminie wskazanym w Serwisie internetowym Użytkowników będących Przedsiębiorcami, Usługodawcy przysługuje, według jego wyboru, prawo do odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym lub naliczenia odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.
 6. Usługodawca przesyła materiały, pomoce, dane oraz inne informacje objęte Kursem, na podany przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia adres poczty e-mail.
 7. Materiały o których mowa w ppkt. 7 przesyłane są w formacie wskazanym w opisie Kursu, na stronach internetowych Serwisu.
 8. W przypadku wybranych Kursów, Usługodawca zgodnie z treścią informacji prezentowanej
  w ich opisach może oferować również inne związane z nim usługi dodatkowe, w tym możliwość otrzymania certyfikatów, dyplomów lub innych wyróżnień, na zasadach wskazanych w opisie Kursu.

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do przekazywania Usługodawcy danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych, a w szczególności zmiany danych podanych w celu realizacji Usługi.
 3. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 4. Zabronione jest kopiowanie lub powielanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości bądź w części bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów Usługodawcy oraz Użytkowników.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania informacji i materiałów mających wpływ na realizację Usługi.

VIII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Kurs może stanowić utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) Usługodawca z chwilą realizacji Zamówienia udziela Użytkownikowi w ramach ceny Zamówienia niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie z tego utworu.
 2. Licencja o której mowa w ppkt. 1 jest udzielana na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie;
  2. zwielokrotnianie dowolną techniką;
  3. wprowadzenie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej,
  4. tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu lub inne zmiany.
 3. Licencja o której mowa w ppkt. 1 i 2 nie obejmuje prawa sublicencjonowania, a w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji, chyba że odrębne porozumienie pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą będzie stanowić inaczej.

IX. POUFNOŚĆ

 1. Usługodawca i Użytkownik zobowiązują się do zachowania w tajemnicy treści Umowy i informacji uzyskanych o drugiej stronie Umowy w związku z wykonywaniem Umowy oraz realizacji Usług Serwisu, także po zakończeniu ich realizacji.
 2. Z obowiązku, o którym mowa w ppkt. 1 powyżej zwalnia Usługodawcę lub Usługobiorcę jedynie pisemna zgoda drugiej strony Umowy, żądanie ujawnienia informacji pochodzące od uprawnionych do tego władz i organów administracji rządowej lub samorządowej oraz wcześniejsze opublikowanie informacji w mediach przez samą stronę lub podmioty przez niego upoważnione.

X. REKLAMACJE

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: MICHAŁ ŻOŁĄDKOWSKI JRPW, Sarmacka 16, lok. 116, 02-972 Warszawa lub poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: office@juicyrelations.pl.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.
 5. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
  2. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Usługodawca ponosi względem Użytkowników będących Przedsiębiorcami odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub realizacji Usług, wyłącznie za szkodę poniesioną przez Użytkownika bezpośrednio na skutek naruszenia przez Usługodawcę obowiązujących przepisów prawa albo niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę postanowień niniejszego Regulaminu, z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa oraz w granicach szkody rzeczywiście poniesionej.
 3. Usługodawca oraz Przedsiębiorca zgodnie wyłączają odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu utraconych korzyści. Odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do wysokości 499 zł.
 4. Usługodawca jest uprawniony w stosunku do Przedsiębiorców do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i w udostępnianiu stron internetowych Serwisu, jeśli powodem jest: modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Usługodawcy) lub siła wyższa.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. Rozpowszechnianie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Przedsiębiorcą, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian w stosunku do Konsumentów nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich opublikowania.

Juicy Relations
ul. Sarmacka 16/116
02-972 Warszawa
NIP: 522-293-41-25


Regulamin strony | Polityka prywatności

Back to Top